Om oss

Emcura AB grundades år 2018 och har IVO-tillstånd att bedriva stödboende. Grundarna har en mångårig erfarenhet från vård och omsorg gällande barn och unga. Bakom Emcura står bland annat legitimerade sjuksköterskor, socionomer och lärare. Tillsammans utgör vår kompetens det som behövs för att kunna bedriva ett kvalitetssäkert stödboende där du som individ och dina behov står i centrum.

Vår verksamhet
Vår verksamhet bygger på att ge dig som individ ett stöd i vardagen genom en kontaktperson som följer dig under hela din vistelse hos oss. Detta stöd är alltid individuellt anpassat efter dina behov och mål. Det kan till exempel handla om stöd i att hitta en balanserad dygnsrytm, planera inköp av matvaror, lära sig laga en näringsrik kost eller tvätta sina kläder. Det kan även handla om att kontaktperson stöttar dig i att hitta rätt sysselsättning, utbildning eller fritidsaktivitet. Vi är måna om att stödet även kan behövas inom sociala sammanhang, därför har vi återkommande gemensamma aktiviteter som kan handla om allt från att gå på bio eller teater till att laga mat tillsammans eller gå och åka skridskor på vintern. Våra kontaktpersoner är personligt valda för detta uppdrag då de utöver sin akademiska kompetens även har ett stort socialt engagemang och kapital.

Vår värdegrund
De generella delarna för vår verksamhet är att vi bedriver stödboendet varje dag, året runt, med fullgod säkerhet och kvalitet. Vi iakttar saklighet och opartiskhet vid utförandet av uppgiften och bemöter vår målgrupp med ett professionellt och respektfullt sätt för att få den unge och dess nätverk att känna sig trygg med personalen och verksamheten.

Den teoretiska grundsynen i verksamheten består bland annat av relationella teorier, kognitiva teorier, inlärningsteori samt systemteori. Med hjälp av dessa teorier ska relationella och känslomässiga svårigheter, samspelsmönster och anknytningsmönster förstås och förklaras.

Kvalitet

kvalitet utifrån sitt eget perspektiv

Kvalitet för oss innebär att varje person som vistas i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget perspektiv. Föreståndare har det yttersta ansvaret för att kvaliteten ska vara hög i företaget och kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare inom Emcura. Tillsammans skapar vi ett kvalitetssäkert boende för dig.

Emcura följer alltid de aktuella lagar och föreskrifter som gäller för att bedriva verksamheten. Vi dokumenterar vårt arbete vilket genomsyras av öppenhet. Vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vårt arbete håller den kvalitet som den ska. Detta görs i form av regelbundna kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar från personal mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljningar och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.

Missförhållande (Lex Sarah) & rutiner gällande konflikter, hot, våld och övergrepp

Verksamheten har ett flertal genomarbetade rutiner gällande konflikter, hot, våld och övergrepp. Vi har tagit både förebyggande åtgärder samt åtgärder om hot/våld skulle uppstå i beaktande. Om ett rapporterat missförhållande eller en risk för ett missförhållande är allvarlig görs en Lex Sarah anmälan snarast till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Arbetet med Lex Sarah sker enligt Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Verksamheten ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om rapporteringsskyldigheten.