Stödboende

När du startar din insats hos oss får du en kvalificerad kontaktperson som är med dig genom hela din vistelse. Din kontaktperson stödjer, uppmuntrar och vägleder dig utifrån dina behov och mål. Vårt mål är att bidra till att stärka din självständighet, ditt mående och dina förmågor så att du kan bygga upp en fungerande tillvaro som håller långt efter att du avslutat insatsen hos oss.

 Vad gör vi?  
I vårt arbete lägger vi stort fokus på dig som person. Det betyder bland annat att vi inte tror på att ta över ditt eget ansvar och göra saker åt dig. Istället stödjer vi dig och vägleder dig i att själv göra vad du behöver för att nå dina mål. Vi har en kognitivt beteendeterapeutisk utgångspunkt, där vi bland annat använder oss av motiverande samtal och färdighetsträning.

Din egen kontaktperson  
För att du ska få en trygg, förutsägbar och strukturerad tillvaro krävs fungerande rutiner gällande sömn, kost, mående och daglig sysselsättning. Stödet från din kontaktperson ges i vardaglig kontakt med dig. Dina behov och mål avgör vad du och din kontaktperson fokuserar på under tiden hos oss. Det kan till exempel handla om stöd när det gäller hälsa och mående, integration och samhällsorientering, drogfrihet, kontakt med hälso- och sjukvård och andra myndigheter, skola/arbete/praktik eller motsvarande, sociala relationer, och sammanhang, självkänsla, ekonomi eller bostadssökande.

Kontaktpersonerna i verksamheten arbetar för en progression med varje enskild ungdom.  I genomförandeplanen som upprättas efter ungdomens aktuella vårdplan så formuleras tydliga mål för den enskildes delaktighet i insatsen. Varje individ som placeras i Emcuras stödboende kommer att behandlas individuellt och få det individuella stöd som den behöver och ska ha. Insatsen stödboende ska erbjuda vuxenstöd och anpassningar utifrån individens individuella behov. Därför ser vi en stor vikt i att innehållet i stödboendet hålls flexibelt med möjlighet till individuella anpassningar. Verksamhetens värderingar har alltid sin grund i FN:s barnkonvention.

ACTIVITIES OF DAILY LIFE

Vi utgår från ADL (Activities of Daily Life) där social färdighetsträning i kombination med boendeträning ska ge den enskilde förutsättningar för att träna på vardagliga aktiviteter så som att tvätta kläder, bädda sängen, laga mat, hålla en god hygien etc. Kontaktpersonerna följer kontinuerligt upp hur dessa träningsområden sköts. ADL-träningen kommer att anpassas efter varje enskild individs förmåga och detta avgörs i samråd med ungdom, eventuella vårdnadshavare, föreståndare och socialtjänst och utgår alltid från den enskildes vårdplan. I den sociala träningen utgör personalen ett viktigt verktyg med regelbundna reflektioner. Vi ser därför en stor vinning i att stödboendet i verksamheten inte är isolerat utan belägen i en stimulerande miljö med närhet till skolor, kollektivtrafik, idrottsplatser, parker och naturliv.

KASAM

Vi använder oss av KASAM-begreppet som utgångspunkt i verksamhetens arbete med ungdomar i kris och stress. KASAM-modellen beskriver hur känslan av sammanhang bygger på upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket hjälper oss att förebygga konfliktsituationer genom att ungdomarnas generella motståndsresurser ges förutsättningar för att stärkas. Genom ett arbete med utgångspunkt i KASAM-modellen ska de unga ges möjlighet att stärka deras upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Ytterligare en avgörande faktor i ungdomarnas känsla av sammanhang är känslan av kontroll över sin egen livssituation och därför är detta något som personalen jobbar aktivt med i ett förebyggande syfte.